sociaal - rechtvaardig - innovatief

Voor een sociaal, rechtvaardig en innovatief Europa

De PvdA werkt in het Europees Parlement aan een sociaal, rechtvaardig en innovatief Europa. Goede banen voor zo veel mogelijk burgers, daar staan Thijs Berman, Emine Bozkurt en Judith Merkies voor. Want werk verbindt, activeert en versterkt de economie. In het Europees Parlement zetten zij zich hier elke dag voor in.

De Europarlementariërs van de PvdA. Van links naar rechts: Thijs Berman, Emine Bozkurt en Judith Merkies. 

We werken aan een sociaal Europa. Europa is meer dan markt alleen. Dat verplicht tot een sociale aanpak van de economische crisis. Terecht heeft de EU de controle op banken en financiële instellingen verscherpt, maar er is meer aandacht nodig voor de versterking van de positie van werknemers. We maken ons namens de PvdA hard voor een Europa met meer en hoger gekwalificeerde banen. Dat doen we door in te zetten op innovatie. Ook buiten Europa vinden we werk belangrijk. Daarom pleiten we voor microkredieten voor ondernemers in ontwikkelingslanden.

We werken aan een rechtvaardig Europa. Europa beschermt de rechten van haar burgers en komt op voor die van mensen elders op de wereld. We zetten ons in voor gelijke kansen en rechten voor vrouwen, homo’s en minderheden. Samen strijden we tegen criminaliteit en terrorisme zonder daarbij onze vrijheden te beknotten. En een rechtvaardig Europees asiel- en migratiebeleid betekent dat de lidstaten dezelfde criteria hanteren bij de toelating van nieuwkomers.

We werken aan een innovatief Europa. De maatschappelijke uitdagingen van de eenentwintigste eeuw vragen om slimme investeringen in een gezonde, creatieve samenleving. Innovatie is hier de sleutel. Hooggekwalificeerde banen en een sterke concurrentiepositie zijn daarvan een belangrijke bijvangst. We willen investeren in duurzame energie en efficiënt gebruik van grondstoffen. Maar ook in gezond ouder worden en infrastructuur die de vraag aankan. Europa moet tot slot kleinschalige energieopwekking stimuleren en een samenleving nastreven waarin kopen plaatsmaakt voor leasen om zo het hergebruik van producten te stimuleren.