sociaal - rechtvaardig - innovatief

Het Europees Parlement

donderdag 11 augustus 2011

Elke vijf jaar kan je als inwoner van een EU-lidstaat je stem uitbrengen bij de verkiezingen van het Europees Parlement. Je kiest dan voor een afgevaardigde van een nationale partij, bijvoorbeeld de PvdA. Komt deze in het Europees Parlement terecht, dan maakt hij of zij meestal deel uit van een EU-brede fractie met politiek gelijkgestemden; in het geval van de PvdA de fractie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement.

Fracties in het Europees Parlement

De 736 zetels in het Europees Parlement zijn verdeeld over zeven fracties en enkele volksvertegenwoordigers die zich niet bij een fractie zijn aangesloten, de 'niet-ingeschrevenen'. Het aantal Europarlementariërs per land staat ruwweg in verhouding tot het aantal inwoners. Het minimumaantal is 6, het maximum 96.

Zetelverdeling, Europees Parlement, Pvda, Socialisten en Democraten, Europa, Europese Unie, Berman, Bozkurt, Merkies

Zetelverdeling in het Europees Parlement.

Taken

Het Europees Parlement heeft vier hoofdtaken:

  • Het bespreekt en keurt Europese wetten samen met de Europese Raad van EU-leiders.
  • Het controleert de andere EU-instellingen, vooral de Europese Commissie, om te garanderen dat zij democratisch te werk gaan.
  • Het behandelt jaarlijks de EU-begroting en keurt deze samen met de Europese Raad goed.
  • Het keurt de toetreding van nieuwe lidstaten goed of af.

Europees wetgever

Op veel gebieden, zoals klimaatpolitiek en ontwikkelingssamenwerking, werkt het Europees Parlement samen met de Raad aan EU-wetten. Ze keuren de voorstellen ook samen goed. Door het Verdrag van Lissabon geldt deze procedure nu voor meer onderwerpen, zodat het Parlement meer inspraak heeft gekregen, bijvoorbeeld bij landbouw, energie, immigratie en de begroting.

Democratische controle

Het Europees Parlement controleert met name de Europese Commissie. De benoeming van de Commissie is bijvoorbeeld pas rond als het Parlement alle 27 voorgedragen commissarissen - één uit elk EU-land - heeft goedgekeurd. Het Parlement kan de Commissie ook tijdens haar ambtstermijn naar huis sturen. Dat gebeurt via een motie van afkeuring.

Daarnaast controleert het Parlement de Commissie op basis van haar verslagen en door vragen te stellen aan de commissarissen. Hierbij spelen de twintig gespecialiseerde commissies van het Parlement een grote rol. Voorbeelden van commissies zijn Buitenlandse Zaken, Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid, Economische en Monetaire Zaken en Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid.

Europarlementariërs houden in hun controlerende functie ook rekening met petities van burgers. Verder kunnen ze onderzoekscommissies instellen. Tot slot brengt het Parlement advies uit over de agenda bij topontmoetingen van staatshoofden en regeringsleiders in de Europese Raad.

Waar vind je het Europees Parlement?

Het Europees Parlement werkt op drie plaatsen. De administratieve diensten zijn in Luxemburg gevestigd. De plenaire vergaderingen vinden plaats in Straatsburg en soms in Brussel. De vergaderingen van de parlementaire commissies worden in Brussel gehouden.

Meer weten?

>> Bezoek de website van het Europees Parlement
>> Ga naar de website van de Europese Unie
>> Bekijk de site van het Europees Parlement Bureau Nederland

NB: de tekst op deze pagina is ten dele ontleend aan de website van de Europese Unie.

Promotievideo Europees Parlement (Engels)

Op dit bericht kan niet gereageerd worden.